• Українська
  • English

< | >

Список № 2 Том. 61    УФЖ 2015, Том. 61, № 2, стp. 140-148         Стаття

Бзовська I.С., Мриглод I.M.

Iнститут фiзики конденсованих систем НАН України
(Вул. Свєнцiцького, 1, Львiв 79011; e-mail: iryna@icmp.lviv.ua)

Поверхневі структури в каталітичній реакції окислення монооксиду вуглецю

Розділ: Тверде тіло
Оригінал тексту:  Український

Абстракт:  Роботу присвячено дослiдженню механiзму виникнення поверхневих просторово- часових структур пiд час протiкання каталiтичної реакцiї окислення монооксиду вуглецю на поверхнi Pt(110), яка може мiстити структурно вiдмiннi дiлянки, що утворюються пiд час СО-iндукованого переходу вiд реконструйованої 1 × 2 фази до об’ємної 1 × 1 фази. Аналiз нестiйкостей у часi i просторi системи проведено на основi методiв лiнiйної теорiї стiйкостi та чисельного моделювання. Показано, що на неоднорiднiй поверхнi при певних параметрах в системi виникають просторово-часовi поверхневi структури для покриття киснем та частки поверхнi структури 1 × 1. Розподiл покриття монооксидом вуглецю є майже однорiдним у просторi та незалежним вiд геометрiї поверхнi.

Ключові слова: каталiтична реакцiя окислення, реакцiйно-дифузiйна модель, просторово-часовi структури, бiфуркацiя Хопфа.

Література: