• Українська
  • English

< | >

Список № 2 Том. 61    УФЖ 2015, Том. 61, № 2, стp. 123-130         Стаття

Ледней М.Ф., Тарнавський О.С., Хіміч В.В.

Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка, фiзичний факультет
(Просп. Академiка Глушкова, 4, Київ 03680; e-mail: Ledney@univ.kiev.ua)

Вплив статичного електричного поля на гістерезис світлоіндукованого переходу Фредерікса в нематичній комірці

Розділ: М’яка речовина
Оригінал тексту:  Український

Абстракт:  Розглянуто вплив величини напруженостi зовнiшнього статичного електричного поля на гiстерезис свiтлоiндукованого переходу Фредерiкса в комiрцi нематичного рiдкого кристала в полi свiтлового пучка з обмеженим поперечним розмiром. Розглянутi випадки орiєнтацiї зовнiшнього електричного поля перпендикулярно поверхнi комiрки та вздовж цiєї поверхнi в напрямку вектора поляризацiї падаючого свiтла. Чисельно отриманi значення порогiв переходу Фредерiкса при збiльшеннi i зменшеннi iнтенсивностi падаючого свiтла в залежностi вiд величини напруженостi електричного поля i поперечного розмiру свiтлового пучка. Визначенi областi допустимих ширин свiтлового пучка i значень напруженостi електричного поля, пiд час яких перехiд Фредерiкса супроводжується гiстерезисом. Показано, що ширина петлi гiстерезису зростає зi збiльшенням напруженостi статичного електричного поля, перпендикулярного до поверхнi комiрки, i зменшується, якщо електричне поле напрямлене вздовж поверхнi комiрки.

Ключові слова: нематичнi рiдкi кристали, свiтлоiндукований перехiд Фредерiкса, гiстерезис.

Література: