• Українська
  • English

< | >

Список № 2 Том. 61    УФЖ 2015, Том. 61, № 2, стp. 113-122         Стаття

Куцик А.М., Обуховський В.В.

Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка
(Вул. 64, Володимирська, Київ 01033; e-mail: a.m.kutsyk@gmail.com, vobukhovsky@yandex.ru)

Нелінійна дифузія у рідкому розчині діетилового ефіру з хлороформом

Розділ: М’яка речовина
Оригінал тексту:  Український

Абстракт:  Розглянуто нелiнiйну дифузiю у бiнарному рiдному розчинi дiетилового ефiру з хлороформом за умови протiкання реакцiй комплексоутворення. Показано, що врахування можливостi утворення комплексу [А1В1] дозволяє пояснити нелiнiйну концентрацiйну залежнiсть коефiцiєнта взаємної дифузiї. Результати розрахункiв було порiвняно iз результатами iнших пiдходiв. Було показано, що нелiнiйна модифiкацiя закону Фiка найкраще описує експериментальнi результат, тобто дає найменшу величину середнього вiдносного вiдхилення.

Ключові слова:  нелiнiйна дифузiя, коефiцiєнт взаємної дифузiї, комплексоутворення, дiетиловий ефiр, хлороформ.

Література: