• Українська
  • English

< | >

Список № 12 Том. 61    УФЖ 2015, Том. 61, № 12, стp. 1059-1066
         Стаття

Венгер Є.Ф.1, Мельничук Л.Ю.2, Мельничук О.В.2, Семікіна Т.В. 1

1 Iнститут фiзики напiвпровiдникiв iменi В.Є. Лашкарьова НАН України
(Просп. Науки, 41, Київ 03028)
2 Нiжинський державний унiверситет iменi Миколи Гоголя
(Вул. Кропив’янського, 2, Нiжин 16600; e-mail: mov310@mail.ru)

Дослідження методами ІЧ-спектроскопії тонких плівок оксиду цинку, вирощених методом АПО

Розділ: Тверде тіло
Оригінал тексту:  Український

Абстракт:  Уперше методами IЧ-вiдбивання та модифiкованим методом порушеного повного внутрiшнього вiдбивання (ППВВ) теоретично та експериментально дослiджено прозорi провiднi нелегованi плiвки ZnO, вирощенi методом атомного пошарового осадження (АПО) в областi частот 400–1400 см-1. Отриманi iз спектрiв IЧ-вiдбивання параметри плiвки ZnO вказують на наявнiсть у спектрах ППВВ частотних “вiкон”, в яких збуджуються поверхневi фононнi та плазмон-фононнi поляритони. Теоретичнi розрахунки задовiльно узгоджуються з експериментальними результатами. Побудовано та дослiджено дисперсiйнi залежностi високо- та низькочастотної гiлок спектрiв ППВВ.

Ключові слова: метод порушеного повного внутрiшнього вiдбивання, провiднi нелегованi плiвки ZnO, поверхневi плазмон-фононнi поляритони.