• Українська
  • English

< | >

Список № 11 Том. 61    УФЖ 2015, Том. 61, № 11, стp. 997-1012
         Стаття тільки англійською

Горічок І.В., Гургула Г.Я., Прокопів В.В., Пилипонюк М.А.

Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
(57, Shevchenko Str., Ivano-Frankivsk 76018, Ukraine; e-mail: horichokihor@gmail.com)

Енергії утворення вакансій у напівпровідниках, одержані напівемпіричними методами

Розділ: Тверде тіло
Оригінал тексту:  Український

Абстракт: Використовуючи розширений метод Хюккеля, а також методи, що базуються на використаннi термохiмiчних, термодинамiчних та електрофiзичних даних, визначено енергiї утворення вакансiй металу та халькогену у напiвпровiдникових кристалах AIIBVI, AIIIBV, та AIVBVI. Встановлена кореляцiя отриманих значень як мiж собою, так i з лiтературними експериментальними та теоретичними ab initio даними, що свiдчить про їх адекватнiсть i можливiсть використання для оцiнки концентрацiй цих дефектiв у напiвпровiдниках.

Ключові слова: напiвпровiдники, точкові дефекти, енергiя утворення вакансiї