• Українська
  • English

< | >

Список № 11 Том. 61    УФЖ 2015, Том. 61, № 11, стp. 979-985
         Стаття тільки англійською

Романюк Б.1, Мельник В.1, Попов В.1, Коротченков О.2

1 Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Nat. Acad. of Sci. of Ukraine
(41, Prosp. Nauky, Kyiv 03028, Ukraine; e-mail: romb@isp.kiev.ua)
2 Faculty of Physics, Taras Shevchenko National University of Kyiv
(64/13, Volodymyrs’ka Str., Kyiv 01601, Ukraine)

Стаціонарні багатозіркові форми крапель води у присутності температурного градієнта

Розділ: М'яка речовина
Оригінал тексту: Український

Абстракт: Еволюцiя форми крапель рiдини, розташованiй на перегрiтiй поверхнi, є предметом численних дослiджень протягом останнiх десятилiть, оскiльки вона має вiдношення до широкого спектра фiзичних процесiв, починаючи вiд подiлу ядер до особливостей руху планет, i реалiзується в багатьох промислових процесах. В роботi показано, що крапля рiдини, замкнена у сферичнiй щiлинi, здатна набувати багатозiркову форму iз незвично великою кiлькiстю зiрок n, бiльшою за одинадцять. Отриманi результати пояснюються в термiнах багаторазового збурення форми краплi парою, утвореною у промiжку крапля–щiлина, що час вiд часу проривається назовнi. Цей процес супроводжується пульсуючими рухами краплi i появою стацiонарних n-зiркових конфiгурацiй. Також спостережено заморожування краплi, коли її випаровування вiдбувається у послiдовностi заморожених станiв все меншого об’єму. Цi результати можуть знайти застосування для контролю фазових переходiв рiдина–газ на перегрiтих поверхнях i можуть бути використанi для вимiрювання в’язкостi i концентрацiї частинок в суспензiї.

Ключові слова:  крапеля рiдини, перегрiтiй поверхнi, levitation, зiркова конфiгурацiя.