• Українська
  • English

< | >

Список № 11 Том. 61    УФЖ 2015, Том. 61, № 11, стp. 956-961
         Стаття

Симулик В.М.1, Заяць Т.М.2, Тимчик Р.В.3

1 Iнститут електронної фiзики НАН України, вiддiл теорiї елементарних взаємодiй
(Вул. Унiверситетська, 21, Ужгород 88000; e-mail: vsimulik@gmail.con)
2 Ужгородський нацiональний унiверситет, кафедра електронних систем
(Вул. Капiтульна, 13, Ужгород 88000)
3 Iнститут електронної фiзики НАН України, вiддiл електронних процесiв
(Вул. Унiверситетська, 21, Ужгород 88000)

Вибір хвильової функції основного стану Не для прецизійних обчислень параметрів квазістаціонарних станів

Розділ: Атоми і молекули
Оригінал тексту: Український

Абстракт: На прикладi атома Не обґрунтовано необхiднiсть вибору багатопараметричних хвильових функцiй для опису основного стану атома в задачах iонiзацiїї атомiв фотонами та електронами. Обчислюються енергiї, ширини i парцiальнi ширини найнижчого 1p автоiонiзацiйного стану Не, що знаходиться вище порога утворення збуджених iонiв. Порiвнюються результати, отриманi при використаннi рiзних хвильових функцiй основного стану. Показано, що на вiдмiну вiд повних ширин автоiонiзацiйних станiв, парцiальнi ширини є суттєво рiзними для рiзних хвильових функцiй основного стану.

Ключові слова:  автоiонiзацiйнi стани, квазiстацiонарнi стани, накладання конфiгурацiй, багатопараметричнi хвильовi функцiї.