• Українська
  • English

< | >

Список № 10 Том. 61    УФЖ 2015, Том. 61, № 10, стp. 899-906
         Стаття

Тимофєєв М.В.

I.I. Mechnikov National University of Odesa
(2, Dvoryans’ka Str., Odesa 65026, Ukraine; e-mail: yevelic@gmail.com)

Моделювання потенціалу взаємодії між молекулами води

Розділ: М'яка речовина
Оригінал тексту: Український

Абстракт: Дослiджується структура i явний вигляд потенцiалу мiжмолекулярної взаємодiї у водянiй парi. Припускається, що основний внесок до нього вноситься силами вiдштовхування, дисперсiйної та електростатичної взаємодiї. Незвiдна складова взаємодiї, яка зумовлена перекриттям електронних оболонок i звичайно пов’язується з водневим зв’язком, вважається малою i вiдкидається. Побудованi потенцiали, в яких: 1) вiдштовхування моделюється м’яким, степеневим, потенцiалом, а електростатична взаємодiя – вiдрiзком мультипольного ряду до диполь-октупольної взаємодiї включно i 2) вiдштовхування моделюється потенцiалом твердих сфер, а електростатична взаємодiя у той самий спосiб, що i в першому випадку. Дисперсiйна взаємодiя апроксимується стандартним чином в наближеннi Лондона. Мультипольнi моменти приймаються рiвними їх експериментальним значенням, близьким до вiдповiдних в квантово-хiмiчних розрахунках. Константи вiдштовхувальної i дисперсiйної взаємодiї пiдбираються так, щоб вiдтворити параметри iзольованого димеру i температурну залежнiсть другого вiрiального коефiцiєнта. Отриманi таким чином вихiднi потенцiали використовуються для побудови усереднених потенцiалiв взаємодiї, якi визначають термодинамiчнi та кiнетичнi характеристики водяної пари. Характерною рисою потенцiалу вiдштовхування молекул води є показник степеня n = 28. Запропонованi потенцiалi суттєво вiдрiзняються вiд вiдомих потенцiалiв SPC, SPC/E, TIPS i т.п.

Ключові слова: водяна пара, потенціал взаємодії між молекулами.