• Українська
  • English

< | >

Список № 10 Том. 61    УФЖ 2015, Том. 61, № 10, стp. 938-945
         Стаття тільки англійською

Курносов М.В., Леонтьєв В.С., Карачевцев В.О.

B.I. Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering,
Nat. Acad. of Sci. of Ukraine
(47, Nauky Ave., Kharkiv 61103, Ukraine)

Зростання люмінесценції вуглецевих нанотрубок у водній суспензії при допуванні цистеїном: вплив адсорбованого полімеру

Розділ: Наносистеми
Оригінал тексту:  Англійський

Абстракт: Вивчалося зростання iнтенсивностi люмiнесценцiї водної суспензiї напiвпровiдникових вуглецевих нанотрубок з адсорбованим полiмером (ДНК) при допуваннi амiнокислотою цистеїном. Зростання iнтенсивностi люмiнесценцiї нанотрубок зумовлене наявнiстю тiольной групи в структурi цистеїну, за допомогою якої вiдбувається вiдновлення дефектiв на нанотрубковiй поверхнi, що гасять свiтiння. Встановлено, що початкове вагове спiввiдношення нанотрубки:полiмер iстотно впливає на залежнiсть iнтенсивностi люмiнесценцiї вiд концентрацiї цистеїну, яка при спiввiдношеннi 1 : 1 зсувається в дiапазон великих концентрацiй амiнокислоти в порiвняннi iз залежнiстю, отриманою при спiввiдношеннi 1 : 0,5. Такий зсув пояснюється бiльш значним покриттям поверхнi нанотрубок полiмером, який блокує доступ молекул цистеїну до дефектiв. Вiдзначається також вiдмiннiсть в цiй залежностi для нанотрубок рiзної хiральностi, яка пов’язана з рiзною щiльнiстю полiмерного покриття поверхнi рiзних нанотрубок.

Ключові слова: люмінесценція, свiтiння, цистеїн, ДНК, вуглецеві нанотрубки, структура дефекту