• Українська
  • English

< | >

Список № 10 Том. 61    УФЖ 2015, Том. 61, № 10, стp. 929-937
         Стаття тільки англійською

Барабаш Ю.М., Драпіковський М.А., Заболотний М.А., Куліш М.П., Дмитренко О.П.

Taras Shevchenko National University of Kyiv
(2, Prosp. Academician Glushkov, Kyiv 03022, Ukraine)

Дослідження кінетики фотоіндукованих електронних переходів в наноструктурах бактеріальних реакційних центрів

Розділ: Наносистеми
Оригінал тексту:  Англійський

Абстракт: Дослiджена повiльна динамiка iзольованих комплексiв хлорофiлвмiсних мембранних бiлкiв фотосинтетичних реакцiйних центрiв (РЦ) Rb. Sphaeroides R-26, iндукована потоками свiтла. Проведено аналiз змiни поглинання розчину РЦ в рамках трирiвневої моделi. Встановлено рiвняння, яке визначає вiдношення заселеностi електронних рiвнiв первинного i вторинного хiнонiв. Розв’язок цього рiвняння навiть у стацiонарному випадку має небольцманiвський характер i залежить вiд iнтенсивностi збуджуючого свiтла. Запропоновано модель динамiки рiвнiв моделi РЦ, яка враховує можливiсть процесiв поляризацiї в околi вторинного хiнона QB. Припускається, що всi РЦ мають тотожну структуру, але можуть знаходитись в рiзних станах, характеристики котрих залежать вiд часу, який пройшов пiсля поглинання кванта свiтла, а також вiд локальної в’язкостi i пружностi середовища QB. Iз наявностi деформацiйних властивостей середовища навколо QB випливає, що конформацiя РЦ може змiнюватися, що узгоджується iз даними експерименту

Ключові слова: біофізика, бактеріальні реакційні центри, електронна кінетика, моделі.