• Українська
  • English

< | >

Список № 10 Том. 61    УФЖ 2015, Том. 61, № 10, стp. 859-868
         Стаття тільки англійською

Махній Т.1, Ільченко О.1, Рейнт А.1, Пільгун Ю.2, Куцик А.2, Краснєнков Д.1, Івасюк М.3, Кухарський В.1

1 D.F. Chebotarev State Institute of Gerontology of the NAMS of Ukraine
(67, Vyshhorodska Str., Kyiv 04114, Ukraine)
2 Taras Shevchenko National University of Kyiv
(2, Prosp. Academician Glushkov, Kyiv 03022, Ukraine)
3 National University of Kyiv-Mohyla Academy (2, G. Skovoroda Str., Kyiv 04655, Ukraine)

Вік-залежні зміни Раман- та ІЧ-спектрів крові людини

Розділ: Атоми і молекули
Оригінал тексту: Англійський

Абстракт:  Розглянуто можливостi застосування Раман- та IЧ-спектроскопiї для аналiзу вiкових змiн кровi людини. Дослiджено 74 зразки кровi пацiєнтiв рiзних вiкових груп. До дослiджуваних спектрiв було застосовано PLS-аналiз. Виявлено недостатню точнiсть методу для визначення вiку. При цьому були знайденi вiк-залежнi дiлянки спектрiв. Було охарактеризовано основнi дiлянки спектрiв, що показали змiни, залежнi вiд вiку, вiдповiдно до PLS-аналiзу та лiтературних даних. В статтi наведено приклади характерних Раман- та IЧ-спектрiв. Значення всiх знайдених пiкiв Раман- та IЧ-спектрiв зiбранi та описанi у таблицi вiдповiдно до лiтературних даних. Знайдено, що основнi вiдмiнностi стосуються пiкiв, якi несуть iнформацiю про гемоглобiн та його похiднi. Було зроблено висновок щодо необхiдностi проведення дослiду з бiльшою кiлькiстю зразкiв.

Ключові слова: кров людини, вiк, Раман-спектроскопiя, IЧ-спектроскопiя, PLS-аналiз.