• Українська
  • English

< | >

Список № 1 Том. 61    УФЖ 2015, Том. 61, № 1, стp. 52-60    

    Стаття

Горішний М.П., Вербицький А.Б.

Iнститут фiзики НАН України
(Просп. Науки, 46, Київ 03028; e-mail: gorishny@iop.kiev.ua)

Структура, оптичні і фотовольтаїчні властивості тонких плівок тетрацену

Розділ: Тверде тіло
Оригінал тексту: Український

Абстракт: Дослiджено структуру, спектри поглинання i фотовольтаїчний вiдгук тонких плiвок тетрацену (Tc) товщинами 120 i 200 нм, напорошених у вакуумi 6,5 мПа на рiзнi пiдкладки при кiмнатнiй температурi. Фотовольтаїчний вiдгук вимiряно конденсаторним методом. Встановлено, що на скляних i кварцових пiдкладках утворюються острiвцевi, а на мiдних – суцiльнi полiкристалiчнi плiвки, що зумовлено рiзними величинами енергiї взаємодiї молекул Тс мiж собою та iз молекулами пiдкладок, шарiв IТО та атомами карбону на поверхнi цих пiдкладок. В квазiаморфних плiвках збудженi свiтлом молекули Тс при 4,2 К деформуються сильнiше порiвняно iз такими у полiкристалiчних плiвках i вiльними молекулами при 300 К. У спектральному дiапазонi 1,637–3,258 еВ знак фронтальної конденсаторної фото-ерс на освiтленiй вiльнiй поверхнi плiвок Tc вiд’ємний, що свiдчить про їх дiркову фотопровiднiсть. Тильна фото-ерс плiвок Тс товщиною 120 нм (освiтлення через IТО-електрод, який безпосередньо контактує iз плiвкою Тс) змiнює свiй знак у спектральних областях 2,193–2,494 i 2,927–3,153 еВ при зменшеннi концентрацiї кисню у вимiрювальнiй комiрцi, що свiдчить про змiну величини вигинiв енергетичних зон Тс бiля тильної i вiльної поверхонь цих плiвок.

Ключові слова:  тонкi плiвки тетрацену, гетероструктури AlTcAu, спектр поглинання, фотовольтаїчний вiдгук.