• Українська
  • English

< | >

Список № 1 Том. 61    УФЖ 2015, Том. 61, № 1, стp.24-30     

    Стаття

Одінаєв С.1, Абдурасулов А.2

1 1 Академія наук Республіки Таджикістан
(Просп. Рудаки, 33, Душанбе 734025, Таджикістан; e-mail: odsb42@mail.ru)
2 Таджикський технічний університет ім. М.С. Осими
(Вул. Академіків Раджабових, 10, Душанбе 734042, Таджикістан)

Розрахунок швидкості і коефіцієнта поглинання звуку в рідинах з квазісферичних молекул

Розділ: М’яка речовина
Оригінал тексту: Російською

Абстракт: Наведено короткий огляд теоретичних та експериментальних робiт з дослiдження акустичних параметрiв класичних рiдин i їх розчинiв. На основi аналiтичних виразiв швидкостi i коефiцiєнта поглинання звуку, отриманих згiдно з молекулярно-кiнетичною теорiєю i вибором моделi для потенцiалу мiжмолекулярної взаємодiї i радiальної функцiї розподiлу, проведений чисельний розрахунок частотної дисперсiї акустичних параметрiв рiдин N2, O2, СН4 в широкому iнтервалi змiни густини i температури.

Ключові слова:  швидкість i коефiцiєнт поглинання звуку, трансляційна і структурна релаксація, коефiцiєнт тертя, густина, температура, частота.