• Українська
  • English

< | >

Список № 1 Том. 61    УФЖ 2015, Том. 61, № 1, стp. 77-90    

    Стаття

Горячко А.1, Мельник П.В.1, Находкін М.Г.2

1 Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка, кафедра фiзичної електронiки
(Просп. Академiка Глушкова, 4г, Київ 03022; e-mail: andreandy2000@gmail.com)
2 Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка, кафедра нанофiзики та наноелектронiки
(Просп. Академiка Глушкова, 4г, Київ 03022)

Пропозиція структури графен/Ge(111) на основі дослідження методом скануючої тунельної мікроскопії у надвисокому вакуумі

Розділ: Наносистеми
Оригінал тексту: Український/Англійський

Абстракт: У роботi наведено результати експериментальних спостережень методом скануючої тунельної мiкроскопiї нової поверхневої надструктури 5,5√3 × 5,5√3 − R30° на пiдкладцi Ge(111). Їй притаманнi яскраво вираженi ефекти локальної густини електронних станiв, що спричиняють сильну залежнiсть СТМ зображень вiд тунельної напруги, а також їхнi динамiчнi змiни при 300К. Запропоновано iнтерпретацiю даної надструктури як графену, що формується у малих субмоношарових кiлькостях шляхом пiролiзу вуглеводневих складових залишкової атмосфери вакуумної камери пiд час вiдпалу зразка Ge(111) при 900K. Побудовано атомарну модель гетероепiтаксiйного iнтерфейсу графен/Ge(111)-5,5√3 × 5,5√3 − R30°, що вiдзначається реконструйованою пiдкладкою Ge(111) без дальнього порядку пiд шаром графену, який є перiодично вигнутим по висотi внаслiдок просторових варiацiй мiжатомної геометрiї надзвичайно сильно неузгоджених ґраток Ge(111) та графен(0001).

Ключові слова:  германiй, графен, сканувальна тунельна мiкроскопiя.