• Українська
  • English

<Попередній номер | >

Список № 1 Том. 61    УФЖ 2015, Том. 61, № 1, стp. 5-13    

    Стаття

Дегода В.Я., Мороз І.М.

Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка, фiзичний факультет
(Просп. Глушкова 4, Київ 01601; e-mail: inna.moroz1990@gmail.com)

Кінетична модель просторового розподілу електронних збуджень в рідинних люмінофорах

Розділ: Атоми і молекули
Оригінал тексту: Український

Абстракт: Для рiдинних люмiнофорiв запропонована модель рентгенолюмiнесценцiї при поглинаннi одного рентгенiвського кванта. Для такої моделi одержано просторовий розподiл генерацiї електронних збуджень та локального нагрiвання, якi описуються гаусiанами з параметрами, що визначаються енергiєю рентгенiвського кванта та характеристиками середовища. Робота присвячена вивченню процесiв, якi зумовлюють низький квантовий вихiд люмiнесценцiї при рентгенiвському збудженнi в рiдинних люмiнофорах, в той час, як цi люмiнофори мають близький до одиницi квантовий вихiд при фотозбудженнi. Встановлено, що основнi втрати згенерованих збуджень при рентгенiвському опромiненнi вiдбуваються на етапi мiграцiї електронних збуджень вiд розчинника до молекул люмiнофора.

Ключові слова: рентгенолюмiнесценцiя, фотолюмiнесценцiя, просторовий розподiл електронних збуджень, рiдиннi люмiнофори.