• Українська
  • English

< | >

УФЖ 2015, Том. 60, № 9, стp. 888-896
Стаття

Чалий О.В., Зайцева О.В., Чалий К.О., Храпійчук Г.В.

Відділ медичної та біологічної фізики, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
(Бульвар Тараса Шевченка, 13, Київ, Україна; e-mail: avchal@nmu.kiev.ua)

Розмірний кросовер та термофізичні властивості наномасштабних конденсованих матеріалів

Розділ: М'яка речовина
Авторський текст: англійською мовою

Абстракт: Проблема, яка буде обговорюватися, полягає в такому: як результати для 3-вимiрних систем переходять у результати для 2-вимiрних систем i навпаки. Очевидно, що такий 3D ↔ 2D розмiрний кросовер має бути плавним та без порушень неперервностi. Далi ця проблема вивчається для однокомпонентних класичних рiдин в обмеженiй геометрiї, зокрема для плоско-паралельних i цилiндричних пор з нижньою кросоверною розмiрнiстю, вiдповiдно, Dcros= 2 and Dcros= 1, якi наповненi молекулами води. Вивчається вплив 3D ↔ 2D розмiрного кросовера на ефективнi критичнi iндекси αeff , νeff , γeff i на такi термофiзичнi властивостi, як теплоємнiсть Cv та iзотермiчна стисливiсть βT.

Ключові слова: розмiрний кросовер, закриті системи, ефективнi критичнi iндекси, isochoric heat capasity, iзотермiчна стисливiсть