• Українська
  • English

< | >

УФЖ 2015, Том. 60, № 9, стp. 844-843
Стаття

Мчедлов-Петросян М.О.1, Камнєва Н.М.1, Кришталь О.П.2, Маринін А.І.3, Захаревич В.Б.3, Ткаченко В.В.1

1 Харьківський національний університет імені В. Н. Каразіна, відділ фізичної хімії,
(Харьків 61022, Украна)
2 Харьківський національний університет імені В. Н. Каразіна, відділ фізики та технологій,
(Харьків 61022, Украна)
3 Національний університет харчових технологій
(Вул. Володимирська, 68, Київ 01601, Україна)

Властивості нанорозмірного (3 нм) детонаційного алмаза з точки зору колоїдної науки

Розділ: Наносистеми
Авторський текст: англійською мовою

Абстракт: Розглянуто та обговорено колоїднi властивостi гiдрозоля детонацiйного наноалмаза. Позитивно зарядженi колоїднi частинки розмiром 3 нм, виробленi у NanoCarbon Research Institute (Японiя), утворюють агрегати при розведеннi розчину. Колоїднi частинки флуоресцiюють з максимумом смуги випромiнювання при 625 нм (максимум смуги збудження 491 нм), адсорбують на своїй поверхнi анiоннi барвники i легко коагулюють пiд впливом електролiтiв. Коагуляцiя проходить у вiдповiдностi з правилом Шульце–Гардi, а коагулююча сила однозарядних анiонiв пiдпорядковується закономiрностi, що випливає з “ряду Гофмейстера”, в той час як аномально сильний вплив найбiльш гiдрофiльного з анiонiв, HO-, дозволяє виявити кислотну природу позитивного поверхневого заряду колоїдних частинок. Для iнтерпретацiї концентрацiйної залежностi розмiрiв колоїдних частинок i високої в’язкостi вихiдного 5%-ного колоїдного розчину запропоновано гiпотезу, основану на концепцiї так званих перiодичних колоїдних структур

Ключові слова: детонацiйний наноалмаз, гiдрозоль, закономірності коагуляції, походження заряду частинки, просвічуюча електронна мікроскопія, динамічне світлове розсіяння, концентрацiйна залежность розмiрiв частинок.