• Українська
  • English

< | >

УФЖ 2015, Том. 60, № 9, стp. 929-843
Стаття

Стрельчук В.В.1, Ніколенко A.С.1, Стубров Ю.Ю.1, Бєляєв О.Є.1, Губанов В.О.2, Білий М.М.2, Булавін Л.А.2

1 Iнститут фiзики напiвпровiдникiв iм. В.Є. Лашкарьова НАН України
(Просп. Науки, 41, Київ 03028; e-mail: chig-ua@rambler.ru)
2 Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка, фізичний факультет
(Вул. Володимирська, 64, Київ 01601, Україна)

Енергетичні спектри фононів та стаціонарні пружні хвилі в одностінних вуглецевих нанотрубках та кристалах графіту

Розділ: Тверде тіло
Авторський текст: англійською мовою

Абстракт: Проаналiзовано спектри комбiнацiйного розсiяння свiтла (мiкро-КРС) одностiнних вуглецевих нанотрубок, кристалiчного графiту, одно- та двошарового графенiв. Встановлено структури давидiвських мультиплетiв в енергетичних спектрах електронних станiв одно- i двошарового графенiв та кристалiчного графiту. Показано, що енергетичний спектр коливних та електронних станiв вуглецевих нанотрубок i кристалiчного графiту можна описати дисперсiйними кривими, якi попарно об’єднуються в точках А зон Брiллюена цих структур. Аналiтично розраховано форми коливань у стацiонарних пружних хвилях для одностiнних нанотрубок в точках Г i А їх зон Брiллюена та для одно- та двошарового графенiв i кристалiчного графiту в точках Г, К i М вiдповiдних їм зон Брiллюена.

Ключові слова: мікрораманівська мікроскопія, метод дугового розряду, стацiонарні пружні хвилі, подвійде Давидівське розщеплення, макромолекулярний класс.