• Українська
  • English

< | >

УФЖ 2015, Том. 60, № 9, стp. 844-920
Стаття

Лебовка М.І.1, Булавін Л.А.2, Мельник І.А.2, Репнін К.Ф.2, Ковальчук В.І.2

1 Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка, НАН України
(бульв. Академіка Вернадського 42, Київ 03142, Україна; e-mail: lebovka@gmail.com)
2 Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка, фізичний факультет
(Просп. Академіка Глушкова 2, Київ 03022, Україна)

Вплив агрегації на анізотропію перколяції на квадратній ґратці в подовженій геометрії

Розділ: Тверде тіло
Авторський текст: англійською мовою

Абстракт: Метод Монте-Карло був застосований для вивчення впливу агрегацiї на анiзотропiю перколяцiї на квадратнiй ґратцi в подовженiй L<sub>x</sub> X L<sub>y</sub> геометрiї. Була використана модель взаємодiючої перколяцiї, в якiй iмовiрнiсть зайняття певного вузла кластера на ґратцi f<sub>z</sub> залежить вiд числа зайнятих сусiднiх вузлiв z. Величина f<sub>z</sub> дорiвнювала 1/r при z = 0 або дорiвнювала 1 в iнших випадках. Параметр ступеня r ≥ 1 контролює морфологiю агрегатiв. Перехiд вiд r = 1 до r → ∞ вiдповiдає переходу вiд звичайної випадкової перколяцiї до перколяцiї по компактним кластерам Iдена. Вивчено вплив аспектного вiдношення сторiн ґратки a = L<sub>x</sub>/L<sub>y</sub> (L<sub>x</sub> &gt; L<sub>y</sub> ) на скiнченно-вимiрний скейлiнг i поведiнку електропровiдностi. Отриманi данi свiдчать, що порiг перколяцiї p<sub>c</sub> проходить через мiнiмум i скiнченно вимiрнi ефекти пiдсилюються при збiльшеннi r. Обговорюються залежностi електропровiдностi вiд напрямку вимiрювання при рiзних значеннях r i a.

Ключові слова: агрегацiя, анiзотропiя, корельована перколяцiя, подовжені системи, електропровiдність.