• Українська
  • English

< | >

УФЖ 2015, Том. 60, № 9, стp. 895-907
Стаття

Чехун В.Ф.1, Чалий К.О.2, Забашта Ю.Ф.3, Вергун Л.Ю.3, Бацак Б.В.4

1 Iнститут експериментальної патологiї, онкологiї i радiобiологiї iм. Р.Є. Кавецького НАН України
(Вул. Василькiвська, 45, Київ 03022)
2 Нацiональний медичний унiверситет iм. О.О. Богомольця
(Просп. Перемоги, 34, Київ 02000; e-mail: kirchal@univ.kiev.ua)
3 Київський нацiональний унiверситет iм. Тараса Шевченка
(Вул. Володимирська, 64/13, Київ 01601; e-mail: zabashta@mail.univ.kiev.ua)
4 Нацiональний iнститут серцево-судинної хiрургiї iм. М.М. Амосова НАМН України
(Вул. Протасiв Яр, 6, Київ 03608; e-mail: bats1211@mail.ru)

Медична фiзика: молекулярнi аспекти

Розділ: М'яка речовина
Авторський текст: українською мовою

Абстракт: Стаття являє собою огляд стану актуальних проблем медичної фiзики. Вивчено особливостi структури клiтинних мембран, що сприяють дiї протипухлинних засобiв. Проаналiзовано механiку iнвазивного способу вимiрювання артерiального тиску. Розраховано розподiл напружень в стiнцi лiвого шлуночка серця. Визначенi умови, що запобiгають агрегацiї в рiдинних системах магнiтних частинок, наноалмазiв та фулеренових молекул, завдяки яким вiдбувається перенесення лiкарських засобiв в органiзмi людини. Запропоновано молекулярний механiзм електрозварювання бiологiчних тканин. Запропоновано спосiб дослiдження поверхонь бiологiчних структур за допомогою ультразвуку. Визначено природу структурних перебудов, що вiдбуваються у волосi пiд дiєю хiмiчних речовин.

Ключові слова: клiтиннi мембрани, артерiальний тиск, напруження в серцевому м’язi, транспорт лiкiв в органiзмi, електрозварювання бiологiчних тканин.