• Українська
  • English

< | >

ISSN 2071-0186   УФЖ 2015, Том. 60, № 8, стp.723-727
Стаття тільки англійською

Васильєва А.1, Дорошенко І.1, Погорелов В.1, Шаблінскас В.2, Балявічус В.2

1 Київський нацiональний унiверситет iм. Тараса Шевченка, фiзичний факультет
(Просп. Академіка Глушкова 4, Київ 03022, Україна)
2 Вільнюський університет
(вул. Саулетекіо 9-3, Sauletekio, Вільнюс 10222, Литва)

ІЧ Спектри н-пентанолу і н-октанолу в рідкому і твердому станах

Розділ: Атоми і молекули
Мова: Англійська

Абстракт: Молекули спиртiв утворюють водневi зв’язки i можуть об’єднуватись у рiзноманiтнi структури, якi звуться кластерами. Метою цiєї роботи є дослiдження поведiнки кластерної структури спиртiв при фазових переходах та визначення структури кластерiв у твердому i рiдкому станах. Об’єктами дослiдження є одноатомнi спирти н-пентанол (CH2)4CH3–OH i н-октанол (CH 2)7CH3–OH. Для аналiзу структури кластерiв використовувався метод матричної iзоляцiї та IЧ фур’є-спектроскопiя. Спектроскопiчнi дослiдження поведiнки рiзних кластерiв при фазовому переходi тверде тiло–рiдина проводились у рiдкому i твердому станах. Для iнтерпретацiї експериментальних спектрiв було виконано квантово-хiмiчне моделювання з використанням програмного пакета Gaussian03 (у наближеннi DFT/B3LYP, 6-31G (d, p)).

Ключові слова: IЧ фур’є-спектроскопiя, н-пентанол, н-октанол, кластерна структураспиртiв, Gaussian03 програмне забезпечення.