• Українська
  • English

< | >

ISSN 2071-0194   УФЖ 2015, Том. 60, N 8, cтp.708-722
Стаття тільки англійською

Черевко К.В.1, Єнковський Л.Л.2, Сисоєв В.М.1, Жанг Ф.-Ш.3,4,5

1 Київський нацiональний унiверситет iм. Тараса Шевченка, фiзичний факультет
(Просп. Академіка Глушкова 4, Київ 03022, Україна; e-mail: k.cherevko@univ.kiev.ua)
2 Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України
(03680 Україна, Київ, вул. Метрологічна 14-б; e-mail: jenk@bitp.kiev.ua)
3 College of Nuclear Science and Technology, Beijing Normal University
(Beijing 100875, China)
Beijing Radiation Center
(Beijing 100875, China)
5 Center of Theoretical Nuclear Physics, National Laboratory of Heavy Ion Accelerator of Lanzhou
(Lanzhou 730000, China; e-mail: fszhang@bnu.edu.cn)

Новi результати в теорiї колективної самодифузiї в рiдинах

Розділ: Ядра та ядерні реакції
Мова: Англійська

Абстракт: В роботi робиться спроба короткого огляду можливостей застосування статистичної термодинамiки при вивченнi адронної матерiї. Розглядається можливiсть застосування гiдродинамiки для опису формування рiзних топологiчних структур в лобових зiткненнях важких iонiв за малих енергiй. Показано, що такий пiдхiд дозволяє отримати аналiтичний опис кожної стадiї процесу та визначити властивостi ядерної матерiї (поверхневий натяг, стистливiсть та iн.) з аналiзу властивостей утворених фрагментiв. Розглядаються переваги термодинамiчного аналiзу фазових траєкторiй систем, що утворюються в зiткненнях важких iонiв. Розглядається можливiсть використання статистичної термодинамiки для визначення поправок до коефiцiєнту поверхневого натягу, викликаних кривизною поверхнi, з рiвняння стану ядерної матерiї. Розглянуто приклади застосування статистичної термодинамiки в дослiдженнях адронної матерiї та квантових рiдин.

Ключові слова: зiткнення важких iонiв, рiвняння стану, гідродинамічна нестабільність, фазова діаграма, довжина Толмена, термодинамiка, параметризація Скерма.