• Українська
  • English

< | >

ISSN 2071-0194   УФЖ 2015, Том. 60, N 8, cтp.697-707
Стаття

Локотош Т.В.1, Маломуж М.П.1, Панкратов К.М.2, Шакун К.C.3

1 Одеський нацiональний унiверситет iм. I.I. Мечникова
(Вул. Дворянська, 2, Одеса 65026; e-mail: malomuzhnp@list.ru)
2 Одеський нацiональний полiтехнiчний унiверситет
(Просп. Шевченка, 1, Одеса 65044; e-mail: betelgeyse@bk.ru)
3 Одеська нацiональна морська академiя
(Вул. Дiдрiхсона, 8, Одеса 65029; e-mail: gluon@meta.ua)

Новi результати в теорiї колективної самодифузiї в рiдинах

Мова: Українська

Абстракт: В роботi викладенi новi результати дослiджень колективної природи явищ переносу у рiдинах. Увага придiляється послiдовному аналiзу нетривiальної поведiнки часової залежностi середньоквадратичного змiщення молекули (СЗМ). Показано, що урахування внеску, пов’язаного з колективною складовою руху молекули, приводить до бiльш адекватного опису часової залежностi СЗМ на малих промiжках часу. Викладено новий метод визначення максвелiвського часу релаксацiї, що є одним з найважливiших динамiчних параметрiв молекулярних систем. Запропоновано механiзми одночастинкової дифузiї у водi та аргонi. Обговорюється сумiснiсть отриманих результатiв з результатами молекулярно-динамiчних дослiджень Г.Г. Маленкова, Ю.I. Наберухiна та В.П. Волошина, присвячених визначенню розмiрiв лагранжевих частинок у комп’ютерних експериментах. На початку роботи дано короткий iсторичний огляд проблеми самодифузiї у рiдинах.

Ключові слова: коефiцiєнт самодифузiї, колективна та одночастинкова складовi коефiцiєнта самодифузiї, максвелiвський час релаксацiї, лагранжева частинка.