• Українська
  • English

< | >

ISSN 2071-0186   УФЖ 2015, Том. 60, № 8, стp.808-825
Стаття тільки англійською

Козловський М.П., Добуш О.А., Романік Р.В.

Інститут фізики конденсованих систем, НАН України
(вул. Свєнціцького 1, Львів 79011, Україна; e-mail: mpk@icmp.lviv.ua, dobush@icmp.lviv.ua,
romanik@icmp.lviv.ua)

До розрахунку великої статистичної суми моделі плину

Розділ: Загальні питання теоретичної фізики
Мова: Англійська

Абстракт: Запропоновано спосiб розрахунку великої статистичної суми моделi простого плину в рамках узагальненої ґраткової моделi, в кожному з вузлiв якої може перебувати довiльна кiлькiсть частинок. В ролi потенцiалу взаємодiї мiж частинками використано потенцiал Морзе. У процесi розрахунку виконано пiдсумовування за числом частинок та iнтегрування за їхнiми координатами. У найпростiшому наближеннi отримано рiвняння стану, яке справедливе для широкого дiапазону температур. Для температур, нижчих, нiж критична, встановлено наявнiсть горизонтальних дiлянок на кривiй залежностi тиску вiд густини.

Ключові слова: крива співіснування, колективні змінні, довідкова система, проста рідина, рiвняння стану