• Українська
  • English

< | >

ISSN 2071-0186   УФЖ 2015, Том. 60, № 8, стp.782-794
Стаття

Гоцульський В.Я.1,2, Чечко В.Є.2, Мельнік Ю.А.2

1 Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка, кафедра молекулярної фiзики
(Просп. Академiка Глушкова, 2, Київ 03022)
2 Одеський нацiональний унiверситет iм. I.I. Мечникова, фiзичний факультет
(Вул. Дворянська, 2, Одеса 65026; e-mail: vygot@onu.edu.ua)

Природа розсіяння світла водними розчинами спиртів в околі їх особливих точок

Розділ: М’яка речовина
Мова: Українська

Абстракт: Робота присвячена дослiдженню фiзичної природи аномального пiка молекулярного розсiяння свiтла, який спостерiгається в околi особливої точки розбавлених водних розчинiв спиртiв. Зазначено, що особлива точка вiдповiдає нестiйкому стану розчину, в якому молекули води розподiленi у моношарах навколо молекул спирту. Показано, що в околi особливої точки розчин стає мiкронеоднорiдним на нано- та мезомасштабах. Просторовi неоднорiдностi утворюються двома близькими за властивостями фазами, переходи мiж якими мають флуктацiйний характер. Процес повiльного встановлення рiвноважного стану водно-спиртових розчинiв (доба та бiльше) пояснюється близькiстю термодинамiчних властивостей цих фаз. За допомогою динамiчного розсiяння свiтла показано, що при механiчному збудженнi рiвноважного стану характер релаксацiї має перiодичну складову, яка вiдповiдає переходам мiж зазначеними фазами. Складання двох пiкiв, якi вiдповiдають незалежному розсiянню свiтла на обох мезомасштабних фазах, призводить до асиметрiї аномального пiка розсiяння свiтла.

Ключові слова: воднi розчини спиртiв, особлива точка, рiвноважний стан, флуктуацiї.