• Українська
  • English

< | >

ISSN 2071-0186   УФЖ 2015, Том. 60, № 8, стp.770-781
Стаття

Головко М.Ф., Шмотолоха В.І.

Iнститут фiзики конденсованих систем НАН України
(Вул. Свєнцiцького, 1, Львiв 79011; e-mail: holovko@icmp.lviv.ua, shmotolokha@icmp.lviv.ua)

Узагальнення рівняння Ван-дер-Ваальса на анізотропні рідини в пористих середовищах

Розділ: М’яка речовина
Мова: Українська

Абстракт: Представлене узагальнене рiвняння Ван-дер-Ваальса на анiзотропнi рiдини в пористих середовищах складається з двох доданкiв. Перший з них базується на рiвняннi стану твердих сфероцилiндрiв у випадковому пористому середовищi, отриманий в рамках методу узагальнення масштабної частинки. Другий доданок виражається через середнє значення потенцiалу притягальної мiжмолекулярної взаємодiї. На основi отриманого рiвняння проведено дослiдження фазової поведiнки газ–рiдина–нематик молекулярних систем у залежностi вiд анiзотропiї форми молекул, анiзотропiї притягальної взаємодiї та пористостi пористого середовища. Показано, що анiзотропна фаза формується як за рахунок анiзотропної притягальної взаємодiї, так i за рахунок анiзотропiї форми молекул. Анiзотропiя форми молекул приводить до зсуву фазової дiаграми в область менших густин та вищих температур, а анiзотропiя притягальної взаємодiї значно розширює область спiвiснування iзотропної та нематичної фаз i також зсовує її в область нижчих густин i вищих температур. Показано, що при достатньо великiй асиметрiї форми молекул фазовий перехiд рiдина–газ знаходиться повнiстю в областi нематичної фази. У всiх випадках, що розглядаються, пониження пористостi пористого середовища зсовує фазову дiаграму в область нижчих густин i температур.

Ключові слова: рiдини в пористих середовищах, фазовi переходи газ–рiдина–нематик, рiвняння Ван-дер-Ваальса, метод масштабної частинки, твердi сфероцилiндри.