• Українська
  • English

ISSN 2071-0194   УФЖ 2015, Том. 60, N 7, cтp.649-656
Стаття

Бондар М.В.1 , Бродин М.С.1 , Матвєєвська Н.А.2

1 Iнститут фiзики НАН України
(Просп. Науки, 46, Київ 03028; e-mail: jbond@iop.kiev.ua)
2 Iнститут монокристалiв НАН України
(Просп. Ленiна, 60, Харкiв 61001)

Квантово-розмірний ефект та перколяція екситонів у поруватих і неупорядкованих плівках на основі сферичних елементів типу “ядро/оболонка”

Розділ: Наносистеми
Мова: Українська

Абстракт: У роботi наведено результати спектроскопiчних дослiджень поруватих та неупорядкованих плiвок на основi сферичних елементiв типу “ядро/болонка” – наночастинок SiO2/CdS (сфери SiO2 вкритi квантовими точками CdS). Виявлено, що квантово-розмiрний ефект екситонiв у квантових точках на поверхнi сфер залежить вiд розмiру останнiх i слабо вiд радiуса квантових точок. Це є наслiдком того, що квантування руху екситонiв вiдбувається у напрямку, нормальному до поверхнi сфери, зберiгаючись навiть при величинi її покриття, вище рiвня протiкання екситонiв. З метою встановлення перколяцiйного порога екситонiв у площинi плiвок та визначення критичної концентрацiї наночастинок SiO2/CdS, було дослiджено ряд зразкiв на основi сумiшей [SiO2(20–80)%: SiO2/CdS(80–20)%]. Вперше у цих структурах зафiксовано порiг протiкання екситонiв при кiлькостi наночастинок SiO2/CdS у сумiшi ∼60%, що вдвiчi перевищує величину, яку дає модель твердих сфер. Наведено якiсне обґрунтування цього явища.

Ключові слова: екситон, квантово-розмiрний ефект, перколяцiя екситонiв, квантова точка.