• Українська
  • English

ISSN 2071-0194   УФЖ 2015, Том. 60, N 7, cтp.634-647
Стаття

Kryuchenko Yu.V., Korbutyak D.V.

Iнститут фiзики напiвпровiдникiв iм. В.Є. Лашкарьова НАН України
(Просп. Науки, 41, Київ 03028; e-mail: kryuchenko@isp.kiev.ua)

Екситонне випромінювання гібридної наносистеми “сферична напівпровідникова квантова точка + сферична металева наночастинка”

Розділ: Наносистеми
Мова: Українська

Абстракт: Дослiджено випадок сферичної квантової точки (КТ) прямозонного напiвпровiдника кубiчної модифiкацiї з чотирикратно виродженою валентною зоною Γ8 в околi сферичної металевої наночастинки (НЧ). Екситонне випромiнювання КТ розглянуто як таке, що формується сумою внескiв випромiнюючих точкових (вузельних) диполiв всерединi КТ. Опис несферичної в цiлому наноситеми базується на використаннi трьох сферичних систем координат i встановленнi зв’язку мiж коефiцiєнтами мультипольного розкладу електромагнiтних (ЕМ) полiв у цих системах координат. Полярнi осi першої i другої систем з центрами в НЧ i КТ направленi вздовж лiнiї, що з’єднує цi центри. Орiєнтацiя третьої системи координат з центром в КТ визначається орiєнтацiєю кристалiчної ґратки в КТ. Показано, що на вiдмiну вiд скалярного потенцiалу електричного поля, який iндукується екситонним станом в КТ i має вигляд потенцiалу точкового диполя, ЕМ поле екситонного випромiнювання КТ не може бути представ-лене у виглядi ЕМ поля випромiнювання точкового диполя, оскiльки мiстить лише дипольнi, квадрупольнi i октупольнi компоненти. Враховано багатократне розсiювання мiж НЧ i КТ електромагнiтного поля, що випромiнює КТ. Розрахованi залежностi квантового виходу екситонного випромiнювання вiд вiдстанi мiж поверхнями КТ i НЧ при рiзних розмiрах КТ i НЧ i температурах 4,2 i 300 K у випадку КТ CdTe i срiбних або золотих НЧ.

Ключові слова: квантовi точки, металевi наночастинки, гiбридрнi наносистеми, електромагнiтнi поля, квантовий вихiд випромiнювання.