• Українська
  • English

ISSN 2071-0194   УФЖ 2015, Том. 60, N 7, cтp.593-601
Стаття

Борисюк В.І.1, Ящук В.М.1, Науменко А.П.1, Станова А.В.1, Герасьова В.Г.2, Герасьов А.О.2, Ковтун Ю.П.2, Шандура М.П.2, Качковський О.Д.3

1 Київський нацiональний унiверситет iм. Тараса Шевченка, фiзичний факультет
(Вул.Володимирська 64/13, Київ 01601)
2 Київський нацiональний унiверситет iм. Тараса Шевченка, хiмiчний факультет
(Вул. Володимирська 64/13, Київ 01601)
3 Iнститут органiчної хiмiї НАН України
(Вул. Мурманська, 5, Київ 03660)

Вплив надлишкового від’ємного заряду на спектри поглинання та анізотропії збудження флюоресценції несиметричних поліметинових барвників

Розділ: Оптика, лазери, квантова електроніка
Мова: Українська

Абстракт: Робота присвячена спектрально-люмiнесцентному та квантово-хiмiчному дослiдженню вiнiлогiчних серiй несиметричних анiонних полiметинових барвникiв, похiдних амiнокумарину, а також вiдповiдних симетричних барвникiв. Особлива увага придiлена спектральним проявам внесення надлишкового електричного заряду в молекули несиметричних анiонних полiметинових барвникiв. Показано, що введення заряду до несиметричного барвника даного типу спричинює iстотне змiщення енергетичних електронних рiвнiв. Розрахунки також показали iнверсний характер змiщення перших двох елекронних переходiв в анiонних та вiдповiдних катiонних барвниках. Встановлено, що спектрально ефект асиметрiї проявляється як зсув першого електронного переходу в спектрах поглинання у короткохвильовий дiапазон спектра i як зсув другого переходу в спектрах анiзотропiї збудження флюоресценцiї у довгохвильовий дiапазон порiвняно iз середньоарифметичною величиною максимумiв поглинання вiдповiдних материнських барвникiв. Знайдено, що подовження хромофора супроводжується зростанням величини цього зсуву i, навпаки, його зменшенням для другого переходу. Отриманi в роботi результати можуть бути використанi в дизайнi молекулярних систем iз заданою вольт-амперною характеристикою для наноелектронiки.

Ключові слова: анiоннi полiметиновi барвники, спектри поглинання, спектри флюоресценцiї, анiзотропiя збудження флюоресценцiї, квантово-хiмiчнi розрахунки, вольт-ампернi характеристики.