• Українська
  • English

ISSN 2071-0194   УФЖ 2015, Том. 60, № 6, стр.553-560
Стаття

Полуектов Ю.М.

Нацiональний науковий центр “Харкiвський фiзико-технiчний iнститут”
(Вул. Академiчна, 1, Харкiв 61108; e-mail: yuripoluektov@kipt.kharkov.ua)

Термодинамічна теорія збурень для класичних систем в наближенні самоузгодженого поля

Розділ: Загальні питання теоретичної фізики
Мова: Українська

Абстракт: Запропоновано формулювання термодинамiчної теорiї збурень для багаточастинкової системи класичних частинок, що засноване на виборi у ролi головного наближення моделi самоузгодженого поля. Як приклад використання запропонованого пiдходу, розглянуто систему частинок у просторово-однорiдному станi i в зовнiшнiх полях, що зростають i спадають з вiдстанню вiд поверхнi. Пiдкреслено, що використання моделi самоузгодженого поля як основного наближення дає можливiсть опису багаточастинкових систем з не малою густиною i не слабкою мiжчастинковою взаємодiєю, а також фазових переходiв в них.

Ключові слова: теорiя збурень, самоузгоджене поле, термодинамiчнi величини, густi гази i рiдини.