• Українська
  • English

ISSN 2071-0194  УФЖ 2015, Том. 60, № 6, стр.546-552
Стаття

Горшков В.М., Кузьменко В.В.

Нацiональний технiчний университет України “КПI”
(Просп. Перемоги, 37, Київ 03056)

Вирощування каталітично активних наноструктур.

Розділ: Наносистеми
Мова: Українська

Абстракт: Дослiджено динамiку нашарувань, якi утворюються атомами металiв, що осадженi в дифузiйному режимi на металеву плоску пiдкладку. Знайдено умови, за яких можна вирощувати перiодичнi структури з розвинутою морфологiєю. Проаналiзовано можливiсть використання одержаних результатiв пiд час виробництва каталiзаторiв: при осадженнi атомiв платини на золоту пiдкладку (що доцiльно з мiркувань вартостi) при вiдповiдних умовах може утворюватись система нанопiрамiд, обмежених гранями (111). Така структура має надвисоку каталiтичну активнiсть i є перспективною для широкого використання в хiмiчнiй промисловостi.

Ключові слова: виробництво каталiзаторiв, наноструктури, епiтаксiї.