• Українська
  • English

ISSN 2071-0194   УФЖ 2015, Том. 60, № 6, стр.528-537
Стаття

Ступка А.А.

Днiпропетровський нацiональний унiверситет iм. Олеся Гончара
(Просп. Гагарiна, 72, Днiпропетровськ 49010; e-mail: antonstupka@mail.ru)

Довгохвильові оптичні коливання у двохатомних іонних кристалах

Розділ: Тверде тіло
Мова: Українська

Абстракт: Розглянуто довгохвильовi фонон-поляритони i поздовжнi оптичнi фонони як власнi хвилi електромагнiтного поля в iонних кристалах з двома атомами в елементарнiй комiрцi. Використано модель Хуана Куня для опису пiдґраток точкових зарядiв, що осцилюють з частотою ω0. Узагальнено закони дисперсiї для оптичних коливань в кристалах завдяки врахуванню теплового руху зарядiв. У другому порядку по вiдношенню середньоквадратичного вiдхилення до довжини хвилi знайдено додатковий поздовжнiй фонон з частотою 2ω0 та два верхнi фонон-поляритони.

Ключові слова: iонний кристал; електромагнiтне поле; довгохвильовi коливання; фонон-поляритони; поздовжнi оптичнi фонони; гармонiки.