• Українська
  • English

ISSN 2071-0194   УФЖ 2015, Том. 60, № 6, стр.561-574
Стаття тільки на анг. мові

Грицай В.Й.

Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України
(03680 Україна, Київ, вул. Метрологічна 14-б; e-mail: vgrytsay@bitp.kiev.ua)

Показники Ляпунова та відображення Пуанкаре в дослідженні стійкості циклу Кребса

Розділ: Нелінійні процеси
Мова: Англійська

Абстракт: В данiй роботi за допомогою математичної моделi продовжується дослiдження метаболiчного процесу циклу Кребса. Вперше дослiджується узгодженiсть та стiйкiсть циклу трикарбонових кислот в залежностi вiд дисипацiї трансмембранного потенцiалу, утвореного дихальним ланцюгом в плазматичнiй мембранi клiтини. Побудована фазопараметрична характеристика залежностi динамiки змiни рiвня АТФ вiд величини даного параметра. Знайдено сценарiй формування багатократних автоперiодичних та хаотичних режимiв. Побудовано Пуанкаре перерiзи та вiдображення. Дослiджено стiйкiсть режимiв та фрактальнiсть знайдених бiфуркацiй. Розрахованi повнi спектри показникiв Ляпунова, дивергенцiї, КС-ентропiї, горизонти передбачуваностi та ляпуновськi розмiрностi дивних атракторiв. Зроблено висновки про структурно-функцiональнi зв’язки, що визначають залежнiсть циклiчностi дихання клiтини вiд синхронiзацiї функцiонування циклу трикарбонових кислот та електротранспортного ланцюга.

Ключові слова: цикл Кребса, метаболiчні процеси, самоорганізація, дивні атрактори, бiфуркацiї, сценарій Фейгенбаума.