• Українська
  • English

ISSN 2071-0194   УФЖ 2015, Том. 60, № 5, стp.454-459
Стаття тільки на анг. мові

Попов М.О.

Київський нацiональний унiверситет iм. Т.Г. Шевченка
(Володимирська 64/13, Київ 01601; e-mail: maxim_popov@univ.kiev.ua)

Параметричне збудження паралельною накачкою поверхневих магнітостатичних коливань в поздовжньо намагніченому еліптичному циліндрі

Розділ: Тверде тіло
Мова: Українська

Абстракт: Розроблено аналiтичну теорiю параметричного збудження паралельною накачкою поверхневих магнiтостатичних коливань нескiнченно довгого елiптичного феромагнiтного цилiндра, намагнiченого вздовж осi, з урахуванням граничних умов на поверхнi феромагнетика. Показано можливiсть параметричного збудження пари вироджених мод з протилежними напрямками поширення, з частотами, що дорiвнюють половинi частоти накачки, та отримано вирази для порога цього процесу. Знайдено, що порогова амплiтуда поля накачки сильно залежить вiд номера моди та вiдношення великої та малої пiвосi елiптичного цилiндра i при великому значеннi цього вiдношення прямує зверху до величини, що розрахована на основi моделi плоских хвиль. Було отримано, проаналiзовано та графiчно проiлюстровано просте аналiтичне спiввiдношення мiж елiптичнiстю поляризацiї високочастотної намагнiченостi збуджених поверхневих магнiтостатичних коливань та порогом їх параметричного збудження.

Ключові слова:  параметричні процеси, поверхневі магнiтостатичні коливання, елiптичний цилiндр, залізно-ітрієвий гранат, плівковий феритовий резонатор.