• Українська
  • English

ISSN 2071-0194   УФЖ 2015, Том. 60, № 5, стp.444-453
Стаття тільки на анг. мові

Краснов В.О.

Інститут фізики конденсованих систем НАН України
(вул. Свєнціцького, 1., Львів 79011; e-mail: krasnoff@icmp.lviv.ua)

Ферміонний спектр моделі бозе-фермі-хаббарда у фазі з бозе-конденсатом

Розділ: Тверде тіло
Мова: Англійська

Абстракт: Дослiджено фермiонний спектр моделi Бозе–Фермi–Хаб-барда. Ця модель використовується для опису бозон-фермiонних сумiшей ультрахолодних атомiв в оптичних ґратках. Застосовано пiдхiд операторiв Хаббарда на одновузловому базисi. Побудовано рiвняння для фермiонних функцiй Грiна; розчеплення функцiй Грiна вищих порядкiв проведено в дусi наближення Хаббард-I (випадок сильної одновузлової взаємодiї). Розраховано вiдповiднi спектральнi густини. Для випадку жорстких бозонiв дослiджено умови появи додаткових зон в фермiонному спектрi. Показано, що цi зони iснують тiльки за наявностi бозе-конденсату та з’являються внаслiдок перемiшування станiв з рiзним числом бозонiв. Iснування таких зон можна iнтерпретувати як прояв композитних збуджень (коли поява фермiона на вузлi ґратки супроводжується одночасною появою (або зникненням) бозона).

Ключові слова:  модель Бозе–Фермi–Хаб-барда, оптична ґратка, функцiї Грiна, бозе-конденсат, енергетичний спектр.