• Українська
  • English

ISSN 2071-0194   УФЖ 2015, Том. 60, № 5, стp.406-415
Стаття тільки на анг. мові

Лашко Ю.А.1, Філіппов Г.Ф.1, Кантон Л.2

1 Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України
(03680 Україна, Київ, вул. Метрологічна 14-б; e-mail: ylashko@gmail.com)
2 Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Padova
(Via Marzolo 8, 35131 Padova, Italy)

Розсіяння 6He на α-частинці: вибір параметрів ортогоналізуючого псевдопотенціалу на основі мікроскопічного підходу

Розділ: Ядра та ядерні реакції
Мова: Англійська

Абстракт: У рамках двокластерної мiкроскопiчної моделi обговорено вплив принципу Паулi на реакцiю розсiяння ядра 6He на α-частинцi. Детально проаналiзовано структуру заборонених i дозволених принципом Паулi станiв. Вплив дозволених принципом Паулi станiв з вiдмiнними вiд одиницi власними значеннями на кiнетичну енергiю вiдносного руху 6He i α-частинки приводить до ефективної взаємодiї мiж цими ядрами. Це явище можна до певної мiри змоделювати за допомогою ортогоналiзуючого потенцiалу скiнченої iнтенсивностi. Ми оцiнили iнтенсивнiсть i радiус такої взаємодiї на основi мiкроскопiчної моделi, щоб надати рекомендацiї до вибору параметрiв ортогоналiзуючого потенцiалу.

Ключові слова:  кластерна мiкроскопiчна модель, принцип Паулi, метод резонансної групи.