• Українська
  • English

ISSN 2071-0194   УФЖ 2015, Том. 60, № 5, стp.401-405
PDF

Овчаренко О.І., Чесноков Є.Д., Вертегел І.Г., Іванова Л.С., Гнатенко Ю.П.

Iнститут Фiзики НАН України
(Просп. Науки, 46, Київ 03028)

ВПЛИВ ПРОТОНУВАННЯ НIОБАТУ ЛIТIЮ НА МЕХАНIЗМИ ЯМР РЕЛАКСАЦIЇ ЯДЕР 7Li

Розділ: Ядра та ядерні реакції
Мова: Українська

Абстракт: В iнтервалi температур 170–430 К дослiджено температурну залежнiсть часу спiн-ґраткової релаксацiї ядер 7Li в бездомiшкових та протон-замiщених полiкристалах LiNbO3. Для обох типiв полiкристалiв виявлено аномалiю температурної поведiнки T1 в iнтервалi 300–340 К, яка пояснюється локальною перебудовою ґратки. Визначенi iз залежностi T1(T) значення енергiї активацiї дають можливiсть зробити висновок про те, що домiнуючим механiзмом релаксацiї в зазначеному iнтервалi температур є тунельна мiграцiя iонiв лiтiю мiж вакансiями. Рiзниця в енергiях активацiї для обох полiкристалiв пояснюється переходом вiд симетричного триямного потенцiалу до асиметричного внаслiдок виникнення кисневих вакансiй та локалiзацiї домiшкових протонiв у кисневiй площинi.

Ключові слова: метод ЯМР-спектроскопiї, протонування, релаксацiя.