• Українська
  • English

ISSN 2071-0194   УФЖ 2015, Том. 60, № 5, стp.470-479
PDF

Хорошков Ю.В.

Вул. Петровського 4, кв. 40, Київ 03087
(e-mail: YuriHoroshkov@gmail.com)

Дзеркальна симетрія як основа побудови просторово-часового континууму

Розділ: Загальні питання теоретичної фізики
Мова: Українська

Абстракт: За допомогою дзеркального вiдображення 1-вимiрної орiєнтованої множини у спецiально створеному на основi симетрiї комплексному просторi будується в задзеркаллi простiр розмiрностi n > 1. Геометрiя отриманого простору описується векторною алгеброю Клiффорда. На основi алгебри гiперболiчних гiперкомплексних чисел будується псевдоевклiдiв простiр з метрикою простору Мiнковського. Одержано умови аналiтичностi функцiї вiд гiперболiчного гiперкомплексного аргументу (h-аналiтичнiсть), в яких в неявному виглядi мiстяться рiвняння Максвелла для 4-потенцiалу у вiльному просторi.

Ключові слова:  дзеркальне вiдображення, алгебра Клiффорда, гiперболiчнi гiперкомплекснi числа, простiр Мiнковського