• Українська
  • English

ISSN 2071-0194   УФЖ 2015, Том. 60, № 5, стp.389-400
Стаття тільки на анг. мові

Казмерчук K.В., Овсіюк О.M.

Мозирський державний педагогічний університет ім. І. П. Шамякіна
(Студентська 28., Мозир 247760, Білорусія)

ЧАСТИНКА КОКСА У МАГНIТНОМУ I ЕЛЕКТРИЧНОМУ ПОЛЯХ НА ТЛI ЕВКЛIДОВОЇ I СФЕРИЧНОЇ ГЕОМЕТРIЇ

Розділ: Поля та елементарні частинки
Мова: Англійська

Абстракт: Узагальнене релятивiстське рiвняння Клейна–Фока–Гордона для неточечної скалярної частинки Кокса з внутрiшньою структурою розв’язано в присутностi зовнiшнiх однорiдних магнiтного й електричного полiв у випадку простору Мiнковського. Аналогiчнi завдання розглянуто в нерелятивiстському наближеннi для випадку замкнутого сферичного тривимiрного простору Рiмана. Виконано повне роздiлення змiнних у спецiальнiй системi цилiндричних координат в обох випадках. У присутностi магнiтного поля квантова задача для радiальної змiнної вирiшено точно, знайдено хвильовi функцiї i вiдповiднi рiвнi енергiї. Квантовий рух у z-напрямку описується одновимiрним рiвнянням типу Шредiнгера в ефективному потенцiалi, яке виявляється занадто складним для аналiтичного розв’язання. У присутностi електричного поля на тлi викривленої моделi ситуацiя аналогiчна: радiальне рiвняння вирiшено точно в гiпергеометричних функцiях, рiвняння в z-змiнної може бути дослiджено тiльки якiсно.

Ключові слова:  частинка Кокса, загальне рiвняння Шредiнгера, магнітне поле, електричне поле, простір Мiнковського, простір Рiмана.