• Українська
  • English

< | >

Список № 4 Том. 60    УФЖ 2015, Том. 60, № 4, стp.334-338    

    Стаття

Сарканич П., Головач Ю., Кенна Р.

1 Department for Theoretical Physics, Ivan Franko National University of Lviv
(12 Drahomanov St., 79005 Lviv, Ukraine)
2 Institute for Condensed Matter Physics of the National Academy of Sciences of Ukraine
(79011 Lviv, Ukraine; e-mail: petrosark@gmail.com)
3 Applied Mathematics Research Centre, Coventry University
(Coventry CV1 5FB, UK)

Про фазову діаграму двовимірної моделі Ізінга із дипольною взаємодією

Розділ: Тверде тіло
Оригінал тексту: Український

Абстракт: Через присутнiсть у двовимiрнiй фрустрованiй моделi Iзiнга конкуруючих феромагнiтної взаємодiї найближчих сусiдiв i далекосяжної антиферомагнiтної дипольної взаємодiї, цiй моделi притаманна дуже складна фазова дiаграма. Нещодавно з’явилися суперечливi данi щодо роду фазового переходу, який спостерiгається в цiй моделi, а саме переходу мiж смужковою ℎ = 1 i тетрагональною фазами. Ми спробуємо вiдповiсти на це питання опираючись на метод аналiзу густини нулiв статистичної суми в площинi комплексної температури. Нашi результати свiдчать про наявнiсть фазового переходу другого роду. Як кiлькiсну характеристику фазового переходу ми використовуємо критичний показник питомої теплоємностi α. Цей показник виявляється залежним не лише вiд вимiрностi простору, а i вiд спiввiдношення мiж параметрами взаємодiї.

Ключові слова: фрустрації, фазовий перехід, density of partition function zeros, критичні експоненти.