• Українська
  • English

< | >

Список № 4 Том. 60    УФЖ 2015, Том. 60, № 4, стp. 324-327    

    Стаття

Герасимов О.І., Сомов М.М.

Одеський державний екологiчний унiверситет
(Вул. Львiвська, 15, Одеса 65016; e-mail: ogerasymov@mail.ru)

Статистичний опис надлишкових властивостей бікомпонентних систем

Розділ: М'яка речовина
Оригінал тексту: Український

Абстракт: Проведено теоретичне дослiдження надлишкових властивостей майже iдеальних бiкомпонентних багаточастинкових сумiшей. На цьому шляху використовується пiдхiд Кiрквуда–Баффа (КБ), який ґрунтується на визначеннi статистичних кореляцiйних iнтегралiв. За допомогою апроксимацiї Перкуса–Йєвiка для функцiй розподiлу (ПФР) та суперпозицiйного наближення для парцiальних структурних факторiв, отримано спiввiдношення для опису стисливостi бiнарної системи в термiнах параметрiв монодисперсних фаз. У рамках моделi, яка спирається на апарат узагальнених функцiй, отриманi аналiтичнi вирази для кореляцiйних iнтегралiв, якi наочно демонструють залежнiсть вiд компактизацiї системи. Порiвняння результатiв теоретичних пiдходiв iз даними експериментального визначення стисливостi, яке здiйснюється за допомогою вимiрiв швидкостi звуку, пiсля введення корегуючої функцiї (яка залежить вiд степеня впакування та вiд компонентного складу, i визначається шляхом порiвняння теоретичних розрахункiв та експериментальних даних), дозволило здiйснити опис надлишкових властивостей бiкомпонентних систем.

Ключові слова: метод Кiрквуда–Баффа, бiкомпонентна сумiш, надлишковi властивостi, iзотермiчна стисливiсть.