• Українська
  • English

< | >

Список № 4 Том. 60    УФЖ 2015, Том. 60, № 4, стp. 318-323    

    Стаття

Kopoбко O.B., Британ А.В., Вербінська Г.М., Гаврюшенко Д.А.

Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка, фiзичний факультет
(Просп. Академiка Глушкова, Київ 401133; e-mail: oksana2208@i.ua)

Дослідження впливу опромінення на процес випаровування підвішених краплин спиртів

Розділ: М'яка речовина
Оригінал тексту: Український

Абстракт: Дослiджено вплив ультрафiолетового випромiнювання з довжиною хвилi 390 нм на процес випаровування краплин ряду спиртiв (а саме, n-пропанолу, n-бутанолу, n- пентанолу, n-гептанолу, n-октанолу та n-деканолу) для тискiв 10, 30, 50, 100 та 200 мм рт. ст. в атмосферi сухого азоту, обчислено значення швидкостi випарову- вання спиртiв пiд опромiненням та за його вiдсутностi. Виявлено значне зростання швидкостi випаровування пiд дiєю малопотужного випромiнювання для краплин ви- щих спиртiв, починаючи з n-пентанолу, причому цi процеси не пов’язанi з нагрiванням краплин. Одержанi результати проаналiзовано на основi порiвняння з експерименталь- ними даними по розсiянню повiльних нейтронiв спиртами.

Ключові слова: випаровування спиртiв, опромiнення, метод пiдвiшеної краплини, розсiяння нейтронiв.