• Українська
  • English

< | >

Список № 4 Том. 60    УФЖ 2015, Том. 60, № 4, стp. 362-370    

    Стаття

Козловський М.П., Пилюк І.В.

Iнститут фiзики конденсованих систем НАН України
(Вул. Свєнцiцького, 1, Львiв 79011; e-mail: piv@icmp.lviv.ua)

Аналітичний опис критичної поведінки тривимірного одновісного магнетика в зовнішньому полі з виділенням системи відліку

Розділ: Загальні питання теоретичної фізики
Оригінал тексту: Український

Абстракт: Роботу присвячено теоретичному вивченню критичної поведiнки систем класу унiверсальностi тривимiрної моделi Iзинга. Тривимiрна iзингоподiбна система з експоненцiйно спадним потенцiалом взаємодiї дослiджується в методi колективних змiнних за наявностi однорiдного зовнiшнього поля. Характерною особливiстю розрахунку статистичної суми та вiльної енергiї одновiсного магнетика є видiлення системи вiдлiку. Роль останньої вiдiграє гамiльтонiан молекулярного поля. Метод опису критичної поведiнки з видiленою системою вiдлiку розвинуто на основi негаусового (четвiрного) розподiлу флуктуацiй параметра порядку (моделi p4).

Ключові слова: модель Iзинга, критична поведiнка, система вiдлiку, негаусовi розподiли, вiльна енергiя.