• Українська
  • English

< | >

Список № 4 Том. 60    УФЖ 2015, Том. 60, № 4, стp. 356-361    

    Стаття

Толочко А.1, Теселько П.2, Лящова А.1, Федоренко Д.1, Клімушева Г.1, Мирна Т.3, Асаула В.3

1 Iнститут фiзики НАН України
(Просп. Науки, 46, Київ 03680; e-mail: klimush@iop.kiev.ua)
2 Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка
(Просп. Глушкова, 2, Київ 03022)
3 Iнститут загальної i неорганiчної хiмiї iм. В.I. Вернадського НАН України
(Вул. Академiка Палладiна, 32/34, Київ 03142)

Структура і спектральні властивості нових композитів на основі метал-алканоатів з наночастинками золота

Розділ: Наносистеми
Оригінал тексту: Український

Абстракт: На основi хiмiчного синтезу в рiдкокристалiчнiй фазi октаноатiв кадмiю i кобальту отриманi новi композитнi матерiали, що мiстять наночастинки (НЧ) золота. За допомогою методики малокутового рентгенiвського розсiяння дослiджено полiморфiзм i основнi структурнi характеристики метал-алканоатiв та нанокомпозитiв (металалканоатiв з НЧ золота). Проведено оцiнку структурних параметрiв НЧ золота (форма i розмiри синтезованих НЧ) з використанням рентгенiвського та спектрального методiв, а також просвiчуючої електронної мiкроскопiї (ПЕМ). Проаналiзовано залежнiсть спектрiв поглинання золотих НЧ вiд спектральних властивостей матриць: кадмiй-октаноату i кобальт-октаноату.

Ключові слова: нанокомпозити, наночастинки золота, метал-алканоати, спектри поглинання, малокутове рентгенiвське розсiяння.