• Українська
  • English

< | >

Список № 4 Том. 60    УФЖ 2015, Том. 60, № 4, стp. 351-355    

    Стаття

Стріха М.В.

Iнститут фiзики напiвпровiдникiв iм. В.Є. Лашкарьова НАН України
(Просп. Науки, 41, Київ 03680; e-mail: maksym_strikha@hotmail.com)

Частотні межі для графенового провідного каналу, зумовлені наявністю квантової ємності та кінетичної індуктивності

Розділ: Тверде тіло
Оригінал тексту: Український

Абстракт: На основi аналiзу кiнетичного рiвняння Больцмана для мезосистем показано, що при розглядi динамiчної провiдностi графенового каналу слiд додатково враховувати квантову ємнiсть i кiнетичну iндуктивнiсть, якi є аналогами електростатичної ємностi i магнiтної iндуктивностi, але мають iншу фiзичну природу. Врахування наявностi квантової ємностi й кiнетичної iндуктивностi призводить до появи максимуму iмпедансу. У випадку, коли графеновий канал є iдеальним резистором Ландауера, який електрон проходить без розсiяння, цей максимум вiдповiдає терагерцовому дiапазоновi (i отже, ефект не погiршує частотних характеристик польових графенових транзисторiв, якi працюють у гiгагерцовому дiапазонi). Однак для масивних графенових каналiв, вирощених методом осаджування з парової фази, де транспорт електронiв має дифузiйну природу, максимум вiдповiдає кiлогерцовому або мегагерцовому дiапазоновi (залежно вiд рухливостi носiїв i довжини каналу).

Ключові слова: графеновий провiдний канал, кiнетичне рiвняння Больцмана, квантова ємнiсть, кiнетична iндуктивнiсть.