• Українська
  • English

< | >

Список № 3 Том. 60    УФЖ 2015, Том. 60, № 3, стp. 253-257    

    Стаття

Герасимов О.І., Співак А.Я.

Одеський державний екологiчний унiверситет
(Вул. Львiвська, 15, Одеса 65016; e-mail: ogerasymov@mail.ru)

Кінетична модель компактизації гранульованих матеріалів

Розділ: М'яка речовина
Оригінал тексту: Український

Абстракт: Для моделi твердих сфер, яка задовольняє рiвняння стану Карнахана–Старлiнга, сформульовано просте кiнетичне рiвняння, яке описує релаксацiю фактора компактизацiї до асимптотичного квазiстацiонарного стану. Користуючись пiдходом Ландау знайденi аналiтичнi розв’язки моделi, якi описують однорiдну релаксацiю вiдповiдно визначеного параметра впорядкування у послiдовнiй кусково-безперервнiй низцi iнтервалiв значень параметра впакування. Характерний час релаксацiї ступеня впорядкування визначено в термiнах параметрiв моделi. Показано, що задовiльний опис компактизацiї може бути здiйснений за допомогою моделi фракцiйної кiнетики, яка у вiдповiдних границях вiдтворює вiдомi асимптотичнi закони релаксацiї. Отриманi результати добре узгоджуються iз даними експериментiв, в яких безпосередньо вимiрюється компактизацiя гранульованих матерiалiв пiд впливом зовнiшнiх збурень.

Ключові слова: гранульованi матерiали, компактизацiя, параметр впорядкування.