• Українська
  • English

< | >

Список № 3 Том. 60    УФЖ 2015, Том. 60, № 3, стp. 247-252    

    Стаття

Лев Б.І.1, Остроух В.П.2, Тимчишин В.Б.1, Загородній А.Г.1

1 Iнститут теоретичної фiзики iм. М.М. Боголюбова НАН України
(Вул. Метрологiчна, 14b, Київ 03680; e-mail: blev@bitp.kiev.ua)
2 Київський нацiональний унiверситет iм. Тараса Шевченка
(Просп. Глушкова, 4, Київ 03187; e-mail: v.ostroukh@yandex.ua)

Розподіл електронів на деформованій поверхні рідкого гелію

Розділ: М'яка речовина
Оригінал тексту: Український

Абстракт: Заропоновано просту квазiкласичну модель для опису електронiв на поверхнi рiдкого гелiю в зовнiшньому електричному полi. В межах моделi приймається до уваги енергiя електростатичної взаємодiї з урахуванням поляризацiї середовища та мiжелектронної взаємодiї, пов’язаної з деформацiєю поверхнi. Дається пояснення деяких ефектiв, що спостерiгаються експериментально. В тому числi приводиться спосiб чисельного розрахунку неоднорiдностей розподiлу заряду у зовнiшньому полi. Отриманi результати можуть бути використанi для пояснення особливостей функцiї розподiлу електронiв, що вимiрюється експериментально.

Ключові слова: рiдкий гелiй, електрони, баблон, двовимiрна система електронiв.