• Українська
  • English

< | >

Список № 3 Том. 60    УФЖ 2015, Том. 60, № 3, стp. 217-224    

    Стаття

Шпеник О.Б., Ердевді М.М., Маркуш П.П., Контрош Є.Е., Чернишова І.В.

Iнститут електронної фiзики НАН України
(Вул. Унiверситетська, 21, Ужгород 88017; e-mail: 1988.markus@gmail.com)

Електронне збудження та іонізація парів сірки, селену, телуру

Розділ: Атоми і молекули
Оригінал тексту: Український

Абстракт: Дослiджено процеси збудження та iонiзацiї парiв сiрки, селену, телуру при зiткненнях з електронами низьких енергiй (1–50 еВ). Вивчено спектри випромiнювання в дiапазонi 200–590 нм, а також оптичнi функцiї збудження найбiльш iнтенсивних атомних i iонних спектральних лiнiй та молекулярних смуг i емiсiй. Вимiряно також енергетичнi залежностi повних перерiзiв утворення негативних i позитивних iонiв сiрки та селену при їх взаємодiї з повiльними електронами. Визначено енергiї iонiзацiї сiрки i селену та iдентифiковано природу особливостей, якi були виявленi на вимiряних кривих iонiзацiї. Встановлено, що при температурах проведення експериментiв, у парах крiм багатоатомних молекул у значних концентрацiях присутнi двоатомнi молекули дослiджених елементiв. Показано, що атоми у збудженому станi утворюються, переважно, в процесi дисоцiацiї двоатомних молекул.

Ключові слова: електрон, атом, молекула, збудження, iонiзацiя, дисоцiацiя, фрагментацiя.