• Українська
  • English

< | >

Список № 3 Том. 60    УФЖ 2015, Том. 60, № 3, стp. 268-272    

    Стаття

Мінайлова І.А.

Iнститут фiзики напiвпровiдникiв iм. В.Є. Лашкарьова НАН України
(Просп. Науки, 41, Київ 03028; e-mail: bserdega@gmail.com)

Дослідження термопружності у кристалі кремнію методом інтерференції поляризованого випромінювання з використанням модуляційної поляриметрії

Розділ: Тверде тіло
Оригінал тексту: Український

Абстракт: Методом реєстрацiї стану поляризацiї зондуючого випромiнювання у пропусканнi пластинкою кристалiчного кремнiю дослiджується оптична анiзотропiя, що зумовлена тепловим потоком вiд зовнiшнього контактного нагрiву. У вимiрюваннях використано технiку модуляцiйної поляриметрiї, завдяки високiй виявнiй здатностi якої дослiдження проведено в умовах незначного перепаду температур та температурно незалежних коефiцiєнтiв. Виявлено суперпозицiю iнтерференцiй циркулярно поляризованого випромiнювання у дво- та багатопроменевому варiантах i показано, що iз її параметрiв можна отримати вiдомостi про величини механiчного напруження (дiелектричної анiзотропiї) та визначити деякi оптичнi коефiцiєнти.

Ключові слова: модуляцiйна поляриметрiя, термопружнiсть, фотопружнiсть, iнтерференцiя поляризованого випромiнювання, механiчне напруження.