• Українська
  • English

< | >

Список № 2 Том. 60    УФЖ 2015, Том. 60, № 2, стp. 153-160    

    Стаття

Лопатiна Я.Ю., Сененко А.I., Марченко О.А.,Наумовець А.Г.

Iнститут фiзики НАН України
(Просп. Науки, 46, Київ 03680; e-mail: marchenko_al@yahoo.com)

Самоорганiзацiя довголанцюжкових алiфатичних молекул та їх похідних на атомно гладких поверхнях

Розділ: Тверде тіло
Оригінал тексту: Український

Абстракт: За допомогою методу сканувальної тунельної мiкроскопiї (СТМ) встановлено, що характер структурної органiзацiї n-алканiв n-CnН2n+2 (n = 10–50) на реконструйованiй поверхнi Au(111) змiнюється немонотонно з довжиною молекули. Немонотонний характер адсорбцiї проявляється в чергуваннi типiв пакувань, у залежностi стабiльностi моношарiв вiд n, а також у змiнi їх поверхневих властивостей. У рамках запропонованої одновимiрної моделi показано, що кореляцiя мiж структурою адсорбованих моношарiв i довжиною молекул зумовлена неузгодженiстю перiодiв алкiльного ланцюга i поверхнi Au(111) у напрямку 110. Продемонстровано, що одностороння функцiоналiзацiя молекул n-алканiв хiмiчно активними групами –SH (n-алкантiоли), –COOH (n-кислоти) приводить до формування щiткоподiбних структур з “вертикальною” геометрiєю адсорбцiї, в яких зв’язок молекул з поверхнею здiйснюється за рахунок ковалентної взаємодiї.

Ключові слова: метод сканувальної тунельної мiкроскопiї, довголанцюжковi молекули n-алканiв.